گل حسرت یا سرنجان

وضعیت محصول : بزودی

لطفا به این کالا امتیاز بدهید

گل حسرت یا سرنجان

توضیحات

ضدنفخ. معرق. ادرارآور. تهوع آور

آرام بخش. درمان ضعف عصبی به دلیل پیشرفت ام‌اس

 بادشکن و نیروبخش

دردهاى استخوانى و مفصلی 

ضعف قواى تناسلى را برطرف مى نماید

. (گل حسرت (سرنجان

ضدنفخ. معرق. ادرارآور. تهوع آور. مسهل. آرام بخش. درمان ضعف عصبی به دلیل پیشرفت ام‌اس. درمان تعدادی از بیماری‌های پوستی
. خوردن دو گرم از کوبیده آن بادشکن و نیروبخش است، مسهل اقسام بلغم است و اخلاط لزج را از اعماق بدن خصوصا از مفاصل بیرون ميکشد، براى معالجه. آن را با زنجبیل و فلفل مخلوط کرده کوبیده و با عسل به صورت خمیر درآورده یرقان و ورم طحال مفید است.
. سه روز، روزى یکبار 2 تا 3 گرم از آن را کوبیده و با شیر تازه دوشیده شده مخلوط کرده و خورده شود. ضعف قواى تناسلى را برطرف مىنماید.
. آن را با صبر زرد کوبیده و یا در دهان ریخته با آب میل شود و یا در کپسول خالى ریخته و فرو داده شود، نقرس و عرق النساء را درمان مىکند.
.افرادى که دردهاى استخوانى و مفصلى دارند و علت درد روماتیسم یا نزولات سردمزاجى یا کمبود کلسیم در بافت استخوان مىباشد، استخوان قلم گوسفند را در آتش یا تنور گذاشته تا ذغال شود بعد آن ذغال را پودر کرده و در کپسولهاى خالى 500 ریخته و صبح و ظهر و شب هربار دو کپسول بخورند، بهبودى حاصل مىشود.
. مقدارى از کوبیده آن را با زعفران ساییده شده و زرده تخم مرغ مخلوط نموده ضماد شود، دردهاى استخوانى را تسکین مىدهد، ورمهاى سفت را تحلیل مىبرد.
گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران
..................................................................................................................................
گل حسرت‌
به فارسى گل حسرت گفته مى‌شود و در كتب طب سنتى و بازار دارویى با نام‌«سورنجان»،«عكنه»و«سورنگان»نامیده مى‌شود.به فرانسوى‌ euqihcloC و به‌انگلیسى‌ mucihcloC گویند.گیاهى است از خانوادهء eaecacihcloC (عده‌اى ازگیاه‌شناسان از جمله هندى‌ها در خانوادهء eaecailiL مى‌گذارند).نام علمى گونه‌هاى‌عمدهء مختلف آن‌كه از نظر دارویى مورد توجه مى‌باشند به شرح زیر است:
١ .گل حسرت زیبا كه به«سورنجان شیرین»معروف است،نام علمى آن‌ .vetS musoicepS mudihcloC ،گیاهى است كوچك به بلندى  ١٢ - ١٠  سانتى‌متر،گلهاى آن ارغوانى و درشت و در پاییز به‌طور منفرد و بدون هیچ برگ از زمین خارج‌مى‌شود.برگهاى سبز براق آن‌كه در حدود  ٩  سانتى‌متر است و میوهء آن،در بهار سال‌بعد بیرون مى‌آیند و ظاهر مى‌شوند.این گل در ایران در دامنه‌هاى البرز،تجریش،اطراف تهران،در مناطق شمال ایران و در خراسان در نواحى سرحدى در هریرودمى‌روید و به علاوه در قفقاز و آسیاى صغیر نیز انتشار دارد.
 ٢ .سورنجان كرمانى كه به سورنجان تلخ معروف است.نام علمى این گل حسرت‌ rekaB muetul mucihcloC است و در نواحى جنوب ایران و در بلوچستان به‌طورخودرو مى‌روید و در هند و كشمیر و مناطق معتدله هیمالیا انتشار دارد.
 ٣ .گونهء .L elanmutua mucihcloC كه به فرانسوى‌ enmotua'd euqihcloC و s?erp sed narfaS و neihc euT و ettollieV و esuellieV و puol euT و به‌
انگلیسى‌ norffas dliW گفته مى‌شود.این گونه از گیاه در ایران تابه‌حال دیده نشده‌است.در اروپا بخصوص در فرانسه انتشار دارد. مشخصات‌


گل حسرتها گیاهانى هستند چندساله كه در چمنزارها و مراتع مرطوب و خاكهاى‌سبك مى‌رویند.وجه تشخیص آنها پیاز غده‌مانند سفت زیرزمینى آنهاست كه از یك‌غشاى متورم كه ادامهء ساقهء هوایى گیاه است پوشیده شده و در مورد عده‌اى از ارقام‌گیاه سیاه‌رنگ است و در حقیقت تورم ریشهء پیاز نیست كه مانند پیاز رسمى ورقه‌ورقه داشته باشد،بلكه تورم سفتى آن را تشكیل مى‌دهد،مانند پیاز یا غدهء زعفران.

برگهاى آنها باریك،دراز،خطى،بیضى‌شكل و نوك‌تیز و معمولا در بهار ظاهرمى‌شوند،چه در گل حسرتهایى كه گلهاى آنها در پاییز ظاهر مى‌شود و یا آنهایى كه دربهار بیرون مى‌آید.
گلها معمولا به‌طور منفرد و یا  ٣ - ٢  گل از زمین خارج مى‌شوند.ظاهرا شبیه‌زعفران هستند ولى فرق عمدهء آنها این است كه گلهاى گل حسرت  ۶  پرچم یا آلت‌مذكر یا آلت نر دارد،در صورتى كه زعفران  ٣  تا پرچم دارد و به علاوه تورم ریشه یا mroC زعفران كوچكتر و تقریبا مدور است،در صورتى كه تورم ریشه در گل‌حسرت دراز مى‌باشد.و معمولا برگها و میوهء گل حسرتها در فصل بهار در فاصلهءاردیبهشت تا خرداد روى گیاه دیده مى‌شوند.محفظهء میوهء آن داراى  ٣  خانه است ودر هر خانه  ٧٠ - ۵٠  دانه وجود دارد كه ریز به قطر  ٢ - ١  میلى‌متر و طعم آن تلخ‌است.

تركیبات شیمیایى‌

از نظر تركیبات شیمیایى در گل حسرت گونهء muetuL.C موارد زیر مشخص‌شده است.
در تورم ریشهء این گیاه آلكالوئیدى به نام كولشى‌سین‌ ١ وجود دارد.مقدارآلكالوئید در یك گیاه كه از كشمیر هندوستان چیده و بررسى شده در حدود ٠ / ٢۵ - ٠ / ٢١  درصد وزن غدهء خشك گیاه بوده است.دانه‌هاى ریز گیاه نیز ٠ / ۴٣ - ٠ / ۴١  درصد از انواع آلكالوئیدها داشته است.به علاوه در تورم ریشهء آن‌مقدارى مواد نشاسته‌اى و لعاب و كمى قند نیز وجود دارد و در گونهء musoiceps.C دانشمندان شوروى یك آلكالوئید جدیدى به نام اسپسیوزین‌ ١ یافته‌اند [.P.M.I.G.S] .
كولشى‌سین مادهء عامل موجود در پیاز و دانهء گیاه گل حسرت است.ماده‌اى است‌سمى به فرمول خام‌  ۶ ON ٢۵ H ٢٢ C ،آلكالوئید كولشى‌سین در آب كم حل مى‌شودولى در الكل به مقار زیاد حل مى‌شود.آلكالوئید كولشى‌سین از غدهء گیاه استخراج ودر موارد مختلف بیمارى‌ها مستقیما و یا به صورت غدهء له‌شدهء گیاه مورد استفاده قرارمى‌گیرد.اگر غدهء گیاه در آب جوش كاملا جوشانده شود و پس از آن در حرارت  ١۵ درجهء سانتى‌گراد و بیشتر خشك شود مقدار آلكالوئید كولشى‌سین كاهش مى‌یابد.

خواص-كاربرد

در هند از غدهء گیاه به مقدار محدود در استعمال داخلى به عنوان بادشكن،مسهل،افزایش دهندهء نیروى جنسى،نیروبخش و براى معالجهء نقرس و روماتیسم و در مواردبیمارى‌هاى كبد و طحال و در استعمال خارجى از ضماد آن براى كاهش التهاب ودرد استفاده مى‌شود.از خود گیاه یعنى از اعضاى هوایى گیاه به عنوان جانشین گونهء elanmutua.C استفاده مى‌شود.
در كتب طب سنتى اظهار عقیده مى‌شود كه غدهء گل حسرت سه نوع است:نوع‌اول رنگ پوست خارجى غده و همچنین رنگ مغز غدهء گیاه هر دو سفید است وطعم آن شیرین است.نوع دوم رنگ پوست خارجى غده یا پیاز گیاه و همچنین رنگ‌مغز آن زرد تیره یا سرخ است.در نوع سوم رنگ پوست خارجى غده و رنگ مغز آن‌هر دو سیاه و طعم آن تلخ است.از نظر استعمال داخلى فقط نوع اول یعنى نوع سفیدتوصیه مى‌شود و دو نوع دیگر را به هیچ وجه براى استعمال داخلى توصیه نمى‌نمایندزیرا سمى است و مهلك مى‌باشند و فقط در موارد بیمارى‌ها در استعمال خارجى‌اجازهء استفاده از آنها داده مى‌شود.
در مورد نوع سوم بخصوص حتى براى استعمال خارجى نیز تجویز نمى‌نمایندچون سمى بودن آن به قدرى است كه از راه خراشهاى احتمالى پوست نیز اگر واردالف)مقطع گل ب)میوه  ١ .گل آن در پاییز  ٢ .برگ و میوه در اردیبهشت‌
شود ممكن است مهلك باشد.
سورنجان از نظر طبیعت طبق نظر حكماى طب سنتى خیلى گرم و خشك است وعده‌اى معتقدند كه سفید آن از نظر حرارت معتدل است.از نظر خواص،خوردن سفیدآن كه در استعمال داخلى تجویز مى‌شود،مسهل اقسام بلغم است و اخلاط لزج را ازاعماق بدن خصوصا از مفاصل بیرون مى‌كشد و براى معالجهء یرقان و ورم طحال مفیداست.اگر با صبر خورده شود براى سیاتیك و نقرس بسیار نافع است و اگر با زنجبیل وفلفل خورده شود نیروى جنسى را افزایش مى‌دهد.خوردن  ٢  گرم از غدهء سفید آن بازنجبیل،پونه،زیره و همچنین با شیر تازه و قند تا سه روز براى تحریك و تقویت‌قواى جنسى اثر مفید نشان داده است.ضماد آن با زعفران و تخم‌مرغ در تسكین درداستخوان و تحلیل ورمهاى سفت و با سركه براى درد مفاصل و آرتروزمفید است.شیاف آن كه با روغن گوسفند یا گاو تهیه شود براى افتادن دانه بواسیر وتسكین درد آن بسیار نافع است.مقدار خوراك آن بتنهایى با زعفران تا  ٣  گرم و به‌طور تركیب با سایر ادویه كمتر است.سورنجان مضر معده است و ایجاد دل‌پیچه وضعف در معده و كبد مى‌نماید از این نظر باید با كتیرا و شكر و زعفران خورده شود ودر مواردى كه براى رفع درد مفاصل مى‌خورند باید با هم‌وزن آن زنجبیل و فلفل كه‌اثر آن را تشدید مى‌نماید،بخورند.اشخاصى كه ناراحتى معده و كلیه و كبد دارند بهتراست كه از خوردن كلشیك یا كولشى‌سین خوددارى نمایند.به‌هرحال خوردن غدهءگیاه در هرمورد باید زیر نظر پزشك و با توصیهء پزشك باشد.اگر كسى در اثر خوردن‌نوع غدهء سیاه یا سرخ آن مسموم شده باشد باید فورا به پزشك مراجعه كند و قبل ازدسترسى به پزشك به عنوان كمكهاى اولیه كوشش نمایند با خوردن شیر تازهء گاووادار به استفراغ و قى شود،كه سم خارج گردد و در صورت امكان از پادزهر آن‌استفاده شود.
بررسى‌هاى پزشكى نشان داده است كه كولشى‌سین در تغییر ساختمان سلولى وحتى تغییر و تأثیر در وضع كروموزومها آثارى دارد،بنابراین استفاده از غدهء گیاه یا ازمادهء عامل كولشى‌سین باید در موارد خیلى لازم كه پزشك تنها راه معالجه تشخیص‌دهد،انجام گیرد.

در بازار دارویى ایران نوعى دارو با نام«سورنجان مصرى»مى‌فروشند كه آن را«شنبلید»نیز مى‌گویند كه به احتمالى مشابه سورنجان سفید است.این گیاه سورنجان‌مصرى یا شنبلید در اغلب مدارك قدیم مخلوط با سورنجان نوشته شده است ولى‌گیاهى است متفاوت،به فرانسوى‌ elytcadomreH و به انگلیسى‌ lytcadomreH گویند.

در ایران از سورنجان مصرى معمولا به عنوان مسهل و براى دفع بلغم استفاده‌مى‌شود و از مخلوط آن با صبر به مقدار معین كه تجویز شده باشد،زیر نظر پزشك،براى معالجهء بیمارى مفصل ران و سیاتیك تجویز مى‌شود و از گرد آن با مخلوط باكره تندشده شیافى درست مى‌كنند كه براى بواسیر مفید است.

منبع: معارف گیاهی 3

......................................................................


توجه توجه توجه

 

اکثر گیاهان دارویی بواسطه اینکه به صورت وحشی و خودرو  رشد کرده و در معرض تنشهای محیطیی قرار دارند و  دارای مواد موثره ایی میباشند که  بتوانند  برای  بقاء  در محیط طبیعی از خود محافظت نمایند که این مواد ء اکثرا سمی و مصرف  نا آگاهانه آن فوق العاده  خطرناک میباشد ء  ولی با  دوز مشخص و یا نحوه مصرف صحیح ء دارو محصوب میشوند ء  لذا  قبل از مصرف هر گونه گیاه دارویی ولو  اینکه به نظر شما بی ضرر باشد  با متخصص طب سنتی مشورت  نمایید تا  با محاسبه مزاج غالب ء محل زندگی ء جنسیت  و  سن و سال شما نوع  و  دوز  دارو را مشخص نماید..

تمام توضیحات محصولات با ذکر منبع میباشد و این فروشگاه  در قبال صحت مطالب وارد شده  و مقدار مصرف و عوارض احتمالی گیاهان  فروخته شده  هیچ گونه مسئولیتی  ندارد..

                                                                                                    باتشکر مدیریت فروشگاه 

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری

 

محصولات مرتبط